Also, paste this code immediately after the opening tag:
top of page

KÖPVILLKOR OCH DATASKYDD

ALLMÄNT

Dessa är de allmänna köpvillkor som gäller när du som kund ingår ett köpeavtal via den här webbsidan. Genom ingåendet av köpeavtalet accepterar kunden de allmänna köpvillkoren, Webbshoppen drivs av JDZ Promotions AB (org. nr. 559205-3804), Ringduvegatan 108, 724 70, Västerås. Bolaget kan nås via telefon på TELEFONNUMMER, eller via mail på E-POSTADRESS

 1. 1. JDZ Promotions AB ansvarar för att varans beskrivning på webbshopen stämmer överens med verkliga förhållanden.

 2. 2. Kunden väljer ut vilka varor, mängd, färg och antal han önskar att beställa. Valda varor placeras i en s.k. ”kundkorg”. Kundkorgen är en lista på de varor som kunden önskar köpa.

 3. 3. Närköparenärfärdigmedattväljautvarorna,såkanhan”checkaut”.Dåkommer priset för alla varorna i kundkorgen att räknas samman och ett påslag med fraktavgiften kommer att tillföras totalbeloppet.

 1. 4. Kunden kommer att därefter fylla i sina leveransuppgifter samt välja bland de erbjudna betalningsalternativen.

 2. 5. När betalningen är genomförd och bekräftad anses köpeavtalet ingånget. En bekräftelse på köpet skickas då ut till det mailadress kunden har angett.

 3. 6. Kundens skyldigheter består i att betala det överenskomna priset för varorna, inkl. fraktavgiften.

 4. 7. JDZPromotionsAB:sskyldigheterbeståriattlevereradeköptavarorna,friafrånfel och motsvarande den beskrivning som angivits på webbshopen, inom den leveranstid som angetts 

 5.  

PERSONUPPGIFTER

 

8. Vid köp av varor på JDZ Promotions AB:s webbshop kommer kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter nödvändiga för genomförandet och leveransen av kundens köp. Kunden ansvarar för riktigheten av de uppgivna personuppgifterna (som t.ex, förnamn, efternamn, adress, mailadress, telefonnummer, etc). Ifall kunden uppger oriktiga uppgifter så frånsäger sig JDZ Promotions AB all ansvar för eventuella svårigheter med att leverera de köpta varorna till kunden, och för alla andra möjliga konsekvenser vilka är en följd av de oriktiga uppgifterna.

9. Behandlingen av kundens personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (även benämnt som dataskyddsförordningen).

 

10. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av nödvändighet till följd av fullgörandet av ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att på vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (art. 6.1 b). Ifall kunden ej tillhandahåller dessa uppgifter så brister förutsättningarna för JDZ Promotions AB att behandla och genomföra köpet. T.ex. kan inte varor levereras utan en leveransadress, transaktionen kan ej bearbetas utan kundens personuppgifter, en köpbekräftelse kan ej skickas till kunden utan en mailadress, etc.

 

11. Den personuppgiftsansvarige på JDZ Promotions AB är bolagets legal counsel Daniyal Shamkhalov. Vid frågor rörande behandlingen av personuppgifter kontakta:

Daniyal Shamkhalov
+46 70 010 30 30 daniyal.shamkhalov@alumni.uni-heidelberg.de

 

12.Kunden och/eller den registrerade har rätt att begära att få sina personuppgifter rättade eller raderade. För att inkomma med ett sådant begär, kontakta den personuppgiftsansvarige enligt uppgifterna ovan. 

 

 

 

BETALNINGSVILKOR

13. Klarna hanterar betalningarna till JDZ Promotions AB:s webbshop.

 

14. De betalningsalternativ som erbjuds är swish, kortbetalning och faktura.

 

15. Faktura erbjuds endast större beställningar för belopp som överskrider en viss summa. 

 

LEVERANSVILKOR

16. JDZ Promotions AB sänder varorna via PostNord. PostNord levererar varorna hem till kunden, om inte beställningen är för stor eller kunden har valt att hämta det på ett uthämtningsställe.

17. Kunden står för fraktkostnaden för de köpta varorna. Den exakta fraktkostnaden är avhängigt av beställningens storlek.

18. KDZ Promotions AB beräknar att kunna behandla och transportera varorna att ta inom ca. 3-5 arbetsdagar från dess att kunden har erhållit bekräftelse på beställningen.

19. Behandlings-och transporttiden i p. 6 beräknas att ta ca. 3-14 dagar från dess att kunden erhållit bekräftelse på beställningen när ett MMA-event arrangerat av FCR är förestående. Med förestående avses två veckor innan ett event. Orsaken till den ökade transporttiden är den höga arbetsbelastning som arrangerandet av ett MMA- event medför för personalen på JDZ Promotions AB. 

ÅNGERÄTT

​20. Kunden har rätt att frånträda och ångra köpeavtalet upp till 14 dagar efter att kunden har mottagit varan och fått den i sin besittning. För att utöva sin ångerrätt måste kunden på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till JDZ Promotions AB. Efter att JDZ Promotions AB tagit emot den returnerade varan kommer en återbetalning av köpeskillingen till kunden att behandlas så snart som möjligt. I övrigt gäller de lagstadgade krav som gäller på distansköp enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

21. Vid utövande av ångerrätten skickas de köpta varorna till adressen DDDDDDDD 

REKLAMATIONSRÄTT

22. Om kunden erhåller en vara av JDZ Promotions AB som avviker ifrån avtalet i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet eller i övrigt, eller inte är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används, ej har de egenskaper och andra särdrag i fråga om hållbarhet, funktionalitet, kompatibilitet, säkerhet och särdrag i övrigt, som är normalt förekommande för varor av samma slag som kunden med fog kan förutsätta med hänsyn till varans art, så anses varan felaktig. Kunden ska då lämna ett meddelande om felet till JDZ Promotions AB inom skälig tid efter att kunden bort ha märkt felet (reklamation). Kunden får då rätt till prisavdrag, avhjälpande eller omleverans av samma vara utan fel, eller häva avtalet och få köpeskillingen återbetald. Vid avhjälpande, omleverans och hävning står JDZ Promotions AB för kostnaden att återsända varan till bolaget. I övrigt gäller de lagstadgade krav som gäller på konsumentköp enligt Konsumentköplag (2022:260)

 

23. Varor som ska avhjälpas, omlevereras eller som ska returneras p.g.a. hävning skickas till adressen DDDDDDDD 

 

FORCE MAJEURE

24. Vid Force Majeure, som t.ex. pandemier, krig, brand, ny eller ändrade lagstiftning eller myndighetsföreskrifter, arbetsmarknadskonflikt, blockad, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning, etc., ska JDZ Promotions AB anses förhindrade att utföra sina förpliktelser enligt dessa köpevillkor såväl som köpeavtalet. Force Majeure ska anses befria JDZ Promotions AB från att fullgöra sina förpliktelser enligt köpevillkoren och köpeavtalet. Befriandet innebär att JDZ Promotions AB ej ska lastas för eller hållas ansvariga. I den mång det är möjligt ska JDZ Promotions AB häva köpen så att kunden återbetalas den köpeskilling han har redan erlagt.

 

VILKORSÄNDRINGAR OCH GILTIGHET

 

25. JDZ Promotions AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden och utan kundens föregående godkännande. Ändringarna publiceras på JDZ Promotions AB webbshop. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren genom nytt köp, besök på webbsidan eller i samband med att JDZ Promotions AB har informerat kunden om ändringarna. Villkorens bestämmelser gäller var för sig, övriga bestämmelser påverkas ej om en eller flera villkor döms ut som ogiltiga av någon domstol eller myndighet.

 

ÖVERLÅTELSE

26. JDZ Promotions AB äger rätt att utan kundens medgivande helt eller delvis till annan part överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till villkoren eller köpeavtalet.

TVIST

27. Vid en eventuell tvist med anledning av dessa köpevillkor eller köpeavtalet i sig ska Västmanlands Tingsrätt i Västerås utgöra tillämpligt forum. Svensk lag ska tillämpas.

 

Övriga saker som måste framgå på olika platser i webbshopen: 

Varans huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är lämplig med hänsyn till varan (t.ex. svart FCR tshirt, 100% bomull, vikt, storlek S/M/L/XL)

- Varans pris inkl. moms och fraktavgift.

 • -  TYDLIG bekräftelse om att kunden KÖPER och åtar sig en betalningsförpliktelse (kundkorg -> kassa -> ifyllande av betalningsuppgifter -> bekräftelse av kund att man köper -> bekräftelse från JDZ att varan köpt/ kvitto + ordernummer)

 • -  Kontaktuppgifter som kunder kan nå JDZ Promotions AB på där de kan klaga och kommunicera. Mailadress + telefonnummer?

 • -  Standardformulär för ångerrätt (EN flik på webbsidan där de kan se sina ordrar, välja den ordern de vill ångra, skriva ut fraktsedel, och skicka tillbaka).

 

bottom of page